ghi-lc3b4-c491e1bb81-vc3a0-che1bba7-lc3b4-c491e1bb81-be1bb8b-phe1baa1t-the1babf-nc3a0o

ghi lô đề và chủ lô đề bị phạt thế nào