Kết hợp nhiều phương pháp khi thống kê lô 30 ngày gần đây